EU PROJECT

Taploft Sp. z o.o. realizuje projekt pn: „Ekspedycja firmy Taploft na wszystkie kontynenty – wdrożenie na rynek globalny gry p.n. The Expedition” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand,

Przedmiotem projektu jest realizacja określonego pakietu działań promujących grę mobilną THE EXPEDITION firmy Taploft, które doprowadzą do publikacji gry na rynku, min. 100 krajów świata, w tym na rynkach perspektywicznych w USA i Izraelu.
Działania w ramach projektu można podzielić na:
I. Działania promocyjno-informacyjne w ramach projektu o światowym zasięgu.
II.Szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia działalności firmy na rynku perspektywicznym USA.
III.Doradztwo w zakresie przygotowania strategii wejścia z ofertą produktową na rynek perspektyw. USA.
IV.Uczestnictwo w imprezach targowo-wystawienniczych.
V.Uczestnictwo w misjach gospodarczych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 729 878,00 zł
Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 672 700,00 zł
Dofinansowanie w wysokości 85% z Funduszy Europejskich wynosi 571 795,00 zł.